گردهمایی فعالان حوزه خانواده استان آذربایجان شرقی

آسیب ها و فرصت های فضای مجازی ویژه خانواده

با سخنرانی استاد کفاشی

نوزدهم بهمن ماه 1399