22 مهرماه 1397 برگزار شد :

نشست خبری کنگره ملی خانواده

نشست خبری اکبری معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در خصوص کنگره ملی خانواده